Tervetuloa Silmukkaan 1 – Kurssin käynnistäminen

Kurssin käynnistäminen

Mikä on silmukka: Silmukat edustavat oppimistiloja, jotka on omistettu tietyille toiminnoille tai aiheille. Silmukan mukainen oppiminen voidaan järjestää kontaktipäivinä, itsenäisenä oppimisena tai näiden yhdistelmänä. Silmukoiden pituus voi vaihdella oppilaitoksen ja luennoitsijan mieltymysten mukaan. Tässä esimerkissä oletetaan, että silmukat järjestetään kontaktipäivinä.

 

 

Oppimistulokset silmukassa 1: Ensimmäisen silmukan loppuun mennessä oppijat ovat tutustuneet toisiinsa, työskentelytapoihin ja siihen, mitä heiltä odotetaan. Silmukan aikana on luotu avoin ja luottamuksellinen viestintäympäristö. Oppijat ovat päässeet kokeilemaan sellaisia aktiviteetteja, jotka tukevat tehokkaan virtuaalisen tiimityön luomista. Kotitehtävien avulla oppijat tutustuvat virtuaalitiimien perehdyttämisen tärkeimpiin haasteisiin ja parhaisiin käytäntöihin.

 

 

Suositeltava kohtaamismuoto: Ainakin ensimmäinen päivä olisi hyvä toteuttaa lähitapaamisena. Kaikki silmukan aktiviteetit on kuitenkin mahdollista toteuttaa myös verkkotapaamisina.

 

 

 

Suositeltu tapaamisen kesto: 4t 15min, yht. 6t sisältäen tauot.

Tauot: Ryhmän ohjaaja tuntee parhaiten ryhmänsä ja sen milloin on sopivin aika tauolle. Suosittelemme kuitenkin vähintään yhtä 15 minuutin taukoa jokaista 90 minuutin työskentelyä kohden.

 

 

Yksityiskohtaisempia ohjeita saat myös ohjaajan käsikirjasta, joka on saatavilla TÄÄLTÄ.

Yhteistyöstä sopiminen ja Learning Lab

Suositeltu osion pituus: enintään 30 minuuttia

 

 

 

 

Ennakkotehtävä: Tätä silmukaa varten opiskelijat tekevät ennakkotehtävän. Tutustu tehtävien työkalupakkiin TÄSTÄ.

 

 

 

 

Johdanto (max. 15min) – Ohjaaja avaa kurssin sisältöä ja ja sääntöjä mm. seuraavia asioita koskien:

– kulttuurienvälisen virtuaalisen tiimityön merkitys

– oppimispolku

– tuotokset ja kurssin rakenne

– käytettävät välineet

-tapaamisenkerran rakenne ja tällä kertaa käsiteltävät aiheet

 

 

Yhteistyöstä sopiminen (10min): Luennoitsijan toimiessa fasilitaattorina luokka sopii säännöistä, joiden mukaan oppijat ja luennoitsijat tekevät yhteistyötä (avoimuus uusille ideoille ja niiden jakamiselle, hienotunteisuus toisten ideoiden jakamisessa luokan ulkopuolella). Yksi tärkeä sopimus on, että kaikki käyttävät videoyhteyttä jokaisessa verkkotapaamisessa.

Vinkki 1: Miten motivoida videoyhteyden käyttöä jokaisessa kokouksessa?

Pilottikurssilla luennoitsija laittoi paperipussin päähänsä ja kysyi opiskelijoilta, sopisiko, jos hän tulisi seuraavaan lähitapaamiseen paperipussi päässään. Esimerkin vaikutuksesta kaikki käyttivät siitä lähtien videoyhteyttä verkkotapaamisissa. Tämä on elävä esimerkki sopimusten tekemisestä virtuaalitiimeissä ja virtuaalitiimien tapaamisia aloitettaessa.

Yhteenveto ennakkotehtävistä (10 minuuttia): Luennoitsija tekee yhteenvedon ennakkotehtävien vastauksista. Yhteenvetoon luennoitsija kokoaa opiskelijoiden yleisiä kokemuksia ja toiveita siitä mitä he haluaisivat kurssilla oppia, sekä miten/miten näitä asioita käsitellään/opitaan tämän kertaisessa tapaamisessa.

 

 

 

Tutustuminen (10-30min): Kun yhteistyösopimus on tehty, opiskelijat esittäytyvät toisilleen.

Vinkki 2: Tutustumisstrategioita

Pantomiimi: Opiskelijoita pyydetään kertomaan lempiharrastuksestaan pantomiimina. Muut opiskelijat yrittävät arvata harrastuksen.

Nosta käsi: Opiskelijat oppivat viittaamaan videokokousalustan ”kädennosto”-toimintoa käyttäen. Moderaattori esittää väittämiä, ja niihin samaistuvat nostavat virtuaalisen kätensä ylös. ”Näytä kaikki nostetut kädet” -toiminnon avulla moderaattori valitsee satunnaisen henkilön. Valitun henkilön on sanottava jotain, joka liittyy alkuperäiseen väitteeseen, esimerkiksi ”Tykkään katsella tv-sarjoja. Lempisarjani on Friends”. Kaikki, jotka ovat samaa mieltä tämän väitteen kanssa, nostavat jälleen kätensä ylös. Leikkiä jatkuu kunnes kaikki ovat päässeet ääneen tai kun käsiä ei enää nouse ylös, jolloin moderaattori esittää uuden väitteen.

Monikulttuuriset virtuaaliset tiimit

Suositeltu osion pituus: enintään 2 tuntia

 

 

 

 

 

Lyhyt intro tiimityöskentelystä (5 min.):

Tiimityön ja ryhmätyön erot. Valmiit slidet löydät täältä.

 

 

 

Harjoittele PADLETillä: Jaa opiskelijat ryhmiin (4 ryhmää per luokka), pyydä heitä keskustelemaan seuraavista kysymyksistä (10 min + 10 min esitys)

Ryhmä A/B keskustelevat:

 1. Miten tiiminvetäjä ja tiimin jäsenet hyötyvät virtuaalisesta tiimityöskentelystä?

Ryhmä C/D keskustelevat:

 1. Mitkä ovat tiiminvetäjän ja tiimin jäsenien päähaasteet?

Pyydä jokaista ryhmää jakamaan ajatuksensa ja käykää yhteinen keskustelu koko ryhmän kanssa.

 

Tehtävän yhteenveto (10min.): Luennoitsija vetää yhteen tehtävän vastaukset ja esittää sen opiskelijoille. Yhteenvetoon luennoitsija kokoaa opiskelijoiden yleisiä kokemuksia ja toiveita siitä mitä he haluaisivat kurssilla oppia, sekä miten/miten näitä asioita käsitellään/opitaan tämän kertaisessa tapaamisessa.

 

 

 

 

Kysymyksen (3) reflektointi (30min.):

Laadi ryhmässä luettelo opiskelijoiden käyttämistä työkaluista ja ryhmittele ne niiden toiminnallisuuden mukaan eri kategorioihin (viestintä, välitön tiedonjako, ei-välitön tiedonjako, yhteistyö, aikataulutus, yhteistyö, projektinhallinta jne.).

Pyydä oppilaita pohtimaan kunkin työkalukategorian hyviä ja huonoja puolia. Luo yhdessä oppilaiden kanssa padlet käyttämällä luokassa kehitettyjä kategorioita ja anna oppilaiden kommentoida jokaista kategoriaa näihin työkaluihin liittyvillä eduilla ja haitoilla.

Esimerkki:

 

 

Tauko ja aktivointi (15 min.): tanskalainen taputuspeli / lyhyitä virtuaaliympäristöön sopivia energisointeja löytyy esimerkiksi täältä.

 

 

 

 

Kulttuuriset eroavaisuudet (45 min.)

Jaa opiskelijat ryhmiin ja pyydä heitä laatimaan lyhyitä infograafeja kulttuurisista eroavaisuuksista. Keskity 1-2 eroavaisuuteen.

 • Tutustukaa toisiinne
 • Tee lyhyt esimerkki dialogista (tai sketsistä), jonka aiheena on monikulttuurisuus, kulttuuriset eroavaisuudet tai stereotypiat, jotka voivat vaikuttaa tiimin toimintaan. Keskity 1-2 eroavaisuuteen.

Tee yhteenveto saaduista opeista ja siitä miksi ne ovat tärkeitä.

Lopetus ja kotitehtävät

Suositeltu Osion pituus: enintään 30 minuuttia

 

 

 

 

 

Opiskelijoiden jako virtuaalitiimeihin: Enintään 5 opiskelijaa per tiimi. Opiskelijat tutustuvat toisiinsa tapaamisen ulkopuolella.

Kotitehtävien jako:Silmukan lopussa opettaja antaa kotitehtäviä tehtäväksi ennen seuraavaan silmukkaa.

 

 

 

Tapaamisen päättävä harjoitus: Pyydä opiskelijoita kirjoittamaan 3-5 oppia jotka he vievät tunnilta mukanaan ja jakamaan niistä tärkein muille opiskelijoille. Jos kyseessä on lähitapaaminen opiskelijat voivat istua ympyrässä. Jos kyseessä on virtuaalitapaaminen ja ryhmä on suuri, pyydä opiskelijoita kirjoittamaan opit chat-kenttään tai hyödyntäen padletiä, mentimeteriä tai muuta virtuaalityökalua.

Lisätehtävät

Ryhmätyö 1


a. Tiimisopimukset

 Pyydä opiskelijoita tutustumaan tiimiläisiinsä paremmin. Pyydä tiimejä valitsemaan itselleen nimi, tiimimotto ja tiimilogo, ja sopimaan yhteisistä käytännöistä:

 • Miten tiimi työskentelee yhdessä?
 • Missä ja milloin tiimi jakaa informaatiota (mitä kanavia käytetään minkäkin informaation jakamiseen)?
 • Mikä on tiimin jäsenten odotettu vastausaika?
 • Miten tiimi ratkaisee syntyvät konfliktit?

Pyydä opiskelijoita tallentamaan sopimukset Google Driveen ja jakamaan linkki luennoitsijan kanssa.

Lisäidea: Tutustuta tiimit ketterien arvojen konseptiin, ja pyydä heitä sopimaan ketteristä arvoista tiimeissään. Esimerkki ketteristä arvoista: Vuorovaikutus ennen prosesseja ja työkaluja, tuotokset asetetaan dokumentoinnin edelle, tiimityö ja viestintä ennen käsitteitä ja sopimusta, reagoidaan muutoksiin ennen suunnitelman noudattamista.

Tuotos: Tiimejä pyydetään tekemään 5 minuutin video tai esitys, jossa ne esittelevät tiiminsä muille oppijoille. Opiskelijat lataavat videot Youtubeen (ne voidaan asettaa yksityisiksi) ja ne jaetaan vain luennoitsijan ja luokan opiskelijoiden kanssa. Näin opiskelijat pääsevät tutustumaan muihin tiimeihin.

b. Perehdytysratkaisu

Opiskelijoita pyydetään keksimään innovatiivinen ratkaisu sujuvaan ja osallistavaan virtuaaliseen perehdytykseen uudelle työntekijälle. Tuotos: Oppilaita pyydetään tekemään 7 minuuttia kestävä video, jossa he esittelevät ratkaisunsa. Opiskelijoita pyydetään lataamaan video Youtubeen/Moodleen tms.

Yksilötehtävä 1.


a. Lukemista

Opiskelijoita pyydetään tutustumaan itsenäisesti seuraaviin materiaaleihin (artikkeli / kirjan luku, videot ym.) kommunikaatiosta ja virtuaalisten tiimien dynamiikasta. Jokaisesta teemasta tulee valita vähintään yksi materiaali. Teemat:

 • Kommunikaatio: 2-3 materiaalia
 • Dynamiikka: 2-3 materiaalia
 • Palaute (lyhyt teksti)

Ylemmän korkeakoulutason materiaalit löytyvät täältä.

b. Digitaalinen hyvinvointi

Opiskelijoille annetaan tehtäväksi sammuttamaan kaikki mediat (puhelimet, tabletit, televisio jne.) vähintään kahdeksi tunniksi päivässä.

c. Oppimispäiväkirja

Tämän tehtävän tarkoituksena on pohtia omaa työtäsi ja globaalin virtuaalitiimisi työtä. Opiskelijoita pyydetään aloittamaan henkilökohtainen oppimispäiväkirja. Oppilaita pyydetään aloittamaan päiväkirja vastaamalla seuraaviin kysymyksiin sen jälkeen, kun kaksi ensimmäistä ryhmätehtävää on suoritettu:

Kysymys 1. Kuvaile, miten tiimisi on tähän mennessä toiminut. Miten kehititte tiiminä yhteisen ratkaisun?

Kysymys 2. Kuvaile kokemuksiasi yhteistyöstä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa (erot, haasteet, hyödyt)?

Kysymys 3.

Mitä olette oppineet kahdesta ensimmäisestä ryhmätehtävästä ja tapaamisesta seuraavien asioiden osalta:

 1. Tiimituntemuksen kehittäminen?
 2. Yhteisen ymmärryksen luomisesta tehtävään liittyen ja omasta roolistasi ryhmässä?

Kysymys 4: Kuvaile kokemuksiasi erilaisten viestintävälineiden käytöstä tiimissäsi (hyvät ja huonot puolet, omat mieltymyksesi)?

Kysymys 5:

Mitä olette kokeneet kytkettyänne digitaaliset välineet pois päältä vähintään kahdeksi tunniksi päivässä?

Huomautus: Luennoitsijan odotetaan antavan palautetta opiskelijoiden reflektoinneista jokaisen pohdintakierroksen jälkeen. Päiväkirjat ovat yksityisiä – vain luennoitsijat näkevät ne. Luennoitsijan tekemä palaute voi tuoda esiin lisänäkökohtia, joita ryhmätyöskentelykokemuksen osalta on syytä pohtia.

Ice-braker/energy booster where people get to know each other

Muita tehtäviä


Jäänsärkijä / aktivointi: tutustuminen

Kerro tarina – Fyysinen tapaaminen/virtuaalitapaaminen: valitse satunnainen esine ja kerro muille miksi se on sinulle tärkeä. Mitä lennokkaamman tarinan keksit sitä todennäköisemmin muut muistavat sen.

Tiimi Check-In: Tiimi Check-In mahdollistaa sen, että kaikki tiimin jäsenet voivat aloittaa uuden projektipäivän tai uuden työvaiheen yhdessä. Aluksi kaikki tiimin jäsenet kuvaavat vuorotellen lyhyesti (virtuaalitarroilla tai post-it-lapuilla) vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, energiatasoaan ja odotuksiaan yhdessä toimimisesta. Tämä vahvistaa ryhmätunnetta ja rakentaa empatiaa tiimin sisällä. Tämän jälkeen käydään läpi päivän asialista. Roolit voidaan jakaa, alatavoitteet määritellä ja avoimet kysymykset kirjata ylös. Tiimi Check-In voidaan tehdä jokaisen silmukan alussa.

Keskustelu ennen tapaamista annetun tehtävän vastauksista: Luennoitsija fasilitoi keskustelua luentoa edeltävän tehtävän tuloksista (kysymyksistä).

Tämä voidaan tehdä esim.:

 1. Keräämällä oppilailta Pecha-Kuchat ja pyytämällä heitä esittelemään vastauksensa muille.
 2. Esittelemällä sanapilveä tai seinää, jossa on tarroja/pääasiallisia tuloksia, sen jälkeen kun oppijoiden panos on kerätty mentometrin/padletin tai muun vastaavan välineen avulla.

Tiimityöskentelyn perusteet (tiimien ja ryhmien välinen ero jne.): Jos aikaa on enemmän, opiskelijoita voidaan pyytää muodostamaan ryhmiä ja keskustelemaan tiimien ja ryhmien välisistä eroista ennen kuin luennoitsija näyttää diat.